Üyelik Koşulları

Derneğimiz, tüzük içerisinde belirtildiği üzere ülke ekonomisi açısından büyük önem arz eden her türlü atığın belli bir sistem içinde kaynağından ayrı toplanması, taşınması, ara depolanması, ayrıştırılması, bertaraf edilmesi veya geri dönüştürülmesi veya geri kazanılması konularında teknik ve idari altyapının geliştirilmesini sağlayarak ihtiyaç duyulan toplumsal bilinç ve yasal altyapının oluşturulmasını destekleyecek tanıtım, yatırım, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini yapmak, yaptırmak ve yaymak amacı ile kurulmuştur. Ayrıca Döngüsel Ekonomi, Karbon piyasaları ve ilişkili mevzuatlar için çalışmalar yaparken, yeşil kalkınma, dönüşüm ve üretim konularında, geri dönüşüm sektörü, sanayisi ve atık yönetimi konularında alt yapı çalışması yapan her türlü faaliyet için ülke yararına iş birlikleri ve gelecek perspektifi ortaya koymaktadır.

Bu kapsamda; tüzüğümüzün ’Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri’ bölümünde belirtildiği üzere; Derneğin amaçlarını kabul eden ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre üye olma sıfatına haiz mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Üye olacak gerçek ve tüzel kişi firmaların T.C. Devletinin İlgili Bakanlıkları veya yetki devri yapmış olduğu kurum ve kuruluşları tarafından atıklarla ilgili yönetmelikler çerçevesinde verilen geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı veya uygunluk belgeleri almış olmaları gerekir. Ancak, T.C. Devletinin İlgili Bakanlıkları veya yetki devri yapmış olduğu kurum ve kuruluşları tarafından atıklarla ilgili yönetmelikler çerçevesinde verilen geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı veya uygunluk belgeleri olmayan üye olacak gerçek ve tüzel kişi firmaların atık yönetimi, geri dönüşüm, atıktan enerji kazanımı, çevre danışmanlık, atık sektörü için makine ve ekipman tedariği ve atık yönetiminde bilişim teknolojileri konularının en az birinde faaliyet gösteriyor olması gerekir.

Ayrıntılı ek bilgi için Derneğimiz tüzüğü (ilgili link http://www.tudam.org.tr/dernek-tuzugu.html) bulabilirsiniz. 

Üyelik formunun ve talep yazısının eksiksiz doldurulması sonrası asıl kopyanın ve eklerinin dernek adresimize ulaştırılması ile üyelik süreci başlar. Tüzüğün ilgili maddeleri ve süreçleri sonrası, Yönetim Kurulu kararı ile üyelik süreçleri tamamlanır. 

Her türlü soru ve talepleriniz için derneğimize e posta ve telefon ile ulaşabilirsiniz.