KVKK

TÜDAM Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Derneğimiz tarafından, Veri  Sorumlusu  sıfatıyla,  kişisel  verileriniz,  iş  amaçlarıyla  bağlı  olarak,  aşağıda  açıklandığıçerçevede     kullanılmak,      kaydedilmek,    saklanmak,      güncellenmek,    aktarılmak     ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.    Bu kapsamda Derneğimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması  amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Derneğimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı  olarak  işlenmesini  önleme,  hukuka  aykırı  olarak  erişilmesini  önleme  ve  muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Derneğimiz çalışanları, üyeleri veya Derneğimiz iş başvurusu yapmış olan  çalışan   adayları  dışındaki,   Derneğimiz   tarafından  kişisel   verileri  işlenen  tüm    gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir; İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekân/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 

 • Derneğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Derneğimizin tüzüğüne bağlı ‘’ Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı’’ ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, , iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Derneğimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Derneğimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı/üyeler/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Yurtdışı organizasyonları ve buna bağlı üçüncü kişilerle birlikte sunulan hizmetler için kullanılması,
 • Derneğimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Derneğimiz çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya
 • Derneğimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

 

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Derneğimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Derneğimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Derneğimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

 

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine,
 • Yetki vermiş olduğumuz, Derneğimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan kurumlar, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

 

Derneğimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 1. İşlenmişse bilgi talep etme,
 2. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 4. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 5. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 6. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Derneğimize iletebilirsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep

dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

 

 

TÜDAM Değerlendirebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği
Telefon: +90 530 8856886
Faks:+90 312 3174823
Adres: Ahi Mesut Mah. 1771. Cad. No:15 A:25 Etimesgut / ANKARA
E-Posta: tudam@tudam.org.tr
WEB: http://www.tudam.org.tr/