Ambalaj ve Çevre

Ambalaj ve Çevre

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması neden önemlidir? Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım nedir?
 

AMBALAJ NEDİR?

Ambalaj, bir ürünün üreticiden tüketiciye kadar uzanan dağıtım zincirinde güvenli ulaşımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu araçların tümü olarak tanımlanabilir. Ambalaj, ürünü depolama, nakliye, teşhir ve kullanımı içeren tüm yaşam süresi boyunca, ekonomik ve çevreye duyarlı olarak korur, barındırır, sunar, tanıtır, ürüne uygunluk ve kolaylık sağlar.

Ambalaj, taşıma ve depolama fonksiyonlarının yanında ambalajlanan ürünün reklamını da yapar, dolayısıyla ürünün pazarda ki reklamı ve satışı açısından da önemli bir fonksiyon yüklenir.

Ahşap, cam, kağıt ve karton, metal, plastik ve kompozit malzemeden üretilmiş tüm ambalajlar kullanım ömrü dolduktan sonra ambalaj atığı olurlar. Ambalajlı ürünü kullanıp tüketerek ambalaj atığının üretimini sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin tamamı ‘ambalaj atığı üreticisi’ olarak adlandırılır. Üretimin ve teknolojinin artması, sanayinin gelişmesiyle, tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle beraber kişi başına isabet eden ambalaj tüketim payı hızla artmaktadır. Dolayısıyla da toplam ambalaj atığı oluşum miktarı da yükselmektedir. Farklı malzemelerden mamul bu ambalaj atıklarının geri dönüştürülerek yeniden kullanılması, ekonomiye yeniden kazandırılması, ekonomik ve çevresel nedenlerle önemlidir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği EK–1 de verilen tabloda günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız ürünlerin hangilerinin ambalaj olduğuna hangilerinin olmadığına dair bir ayrım yapmamıza yardımcı olacaktır.

 

  Aşağıdaki örnekler “ambalaj” olarak kabul  edilirler.

   Aşağıdaki örnekler “ambalaj” değildir.

 • CD kutusuna sarılmış streç film
 • Tek kullanımlık tabak ve bardaklar
 • Satış yerlerinde doldurularak kullanılan yapışkan film, sandviç torbaları, alüminyum folyo ve benzeri malzemeler
 • Hazır yiyecek ambalajları
 • Su, maden suyu, meyve suyu şampuan, deterjan ve benzeri ambalajların kapakları
 • Köpük, karton ve benzeri destekleyici malzemelere
 • Yumurta viyolleri
 • Ve benzeri ürünler
 • Bitki saksıları
 • Tamir, bakım aletleri gibi saklama kutuları
 • Çay poşetleri
 • Peynirin etrafındaki balmumu tabakası
 • CD’nin içinde kendisiyle birlikte saklandığı kap
 • Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık
 • Kapağın bir kısmını oluşturan rimel fırçası
 • Ambalaja takılan yapışkan etiketler
 • Ambalajlamada kullanılan plastik, metal ve benzeri şeritler
 • Deterjanların içinde bulunan ve doz ölçmede kullanılan kaplar
 • Alışveriş poşetleri
 • Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik poşetler ve koliler
 • Ve benzeri ürünler

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde yapılan tanıma göre: ‘Ambalaj ya da ambalaj malzemesi üretimi ya da herhangi bir üretim sırasında ortaya çıkan üretim artıkları hariç olmak üzere, ürünlerin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan, kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dahil satış, dış ve nakliye ambalaj atığını oluşturmaktadır’.

AMBALAJ VE ÇEVRE

Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

Bir başka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam ya da şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuştur. Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. 
Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır. 
İnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını oluşturmaktadır. 
İnsanların çevre açısından karşı karşıya kaldığı başlıca problemler şöyle özetlenebilir:

 

 • Hava, su ve topraklarımızın her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi,
 • Özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi,
 • Ozon tabakasının delinmesi,
 • Yerkürenin giderek ısınması,
 • Kanser ve benzeri hastalıkların artması,
 • Doğal kaynakların hızla tüketilmesi

 

AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması sonrasında, ayrıştırılan malzemenin geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi gerekmektedir. Ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplandığında, hem ambalaj atıkları zarar görmezler, hem de ayırma maliyetleri azalmış olur. Aynı zamanda uzaklaştırılacak katı atık miktarlarında da azalma ve dolayısıyla çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesini sağlayacaktır. Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılmasıyla kullanılan hammadde ihtiyacının azalması sağlanacak, böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin, doğal dengeyi bozması ve doğaya verilenzararları engellenmiş olacaktır.

Ambalaj atıkları dışında kalan tehlikeli kimyasallar yönetmeliği kapsamındaki kontamine olmuş ambalajlar ile tıbbi atıkların bertaraf edilmesi ayrı bir yönetmelik kapsamında olup bahsi geçen bu tip ambalaj malzemeleri ile kontamine olmuş cam, kağıt, plastik, metal ya da kompozit gibi malzemeler geri dönüşüm işlemine sokulmadan imha edilmelidir.

Geri dönüşüm söz konusu olduğunda belediye-vatandaş-lisanslı firma üçgeni devreye girmektedir. Daha sağlıklı ve verimli geri kazanım için çöplerin kaynağında (evde, okulda, işyerinde vs.) ayrılması, toplanması ve geri dönüşüm yapılacağı lisanslı firmalara ulaştırılması gerekmektedir. Çöpe atılan geri kazanılabilir atıkların (cam, plastik, kağıt, karton, metal) çöpten ayrı olarak biriktirilmesi konusunda tek tek bireylere, bu çöplerin ayrı toplanması konusunda belediyelere, ayrı toplanan çöplerin cinslerine göre ayrılarak geri dönüştürülmesinde de lisanslı firmalara sorumluluk düşmektedir.

Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı ise bu malzemelerin kaynağında ayırmak sureti ile toplanılmasıdır. Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu atıklar normal çöple karıştığında bu malzemelerden üretilen ikincil malzemeler çok daha düşük nitelikte olmakta ve temizlik işlemlerinde sorunlar olabilmektedir. Bu yüzden geri dönüşüm işleminin en önemli basamağını kaynakta ayırma ve ayrı toplama oluşturur.

Geri Dönüşüm Sisteminin 5 Temel Basamağı:

1- Kaynakta Ayırma; değerlendirilebilir nitelikli atıkları çöple karışmadan oluştukları

kaynakta ayırarak biriktirme.

2- Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Toplama; değerlendirilebilir atıkların çöple karışmadan temiz bir şekilde ayrı toplanmasını sağlar.

3- Sınıflama; kaynağında ayrı toplanan malzemelerin cam, metal plastik ve kağıt bazında sınıflara ayrılmasını sağlar.

4- Değerlendirme; temiz ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekonomiğe geri dönüşüm

işlemidir. Bu işlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni

bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.

5- Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma; geri dönüştürülen ürünün yeniden kullanıma

sunulmasıdır.

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM NEDİR?

Geri kazanım terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

Tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım giderek yaşamımıza daha çok yerleşmektedir. Tekrar kullanımda, atıklar sadece toplama ve temizleme dışında hiçbir isleme girmeden aynı sekliyle ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmaktadır. Geri dönüşüm ile geri kazanım kavramları zaman zaman aynı anlamlarda kullanılıyor olsa da geri kazanım, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı kapsamaktadır. Geri dönüşüm, atıklar çeşitli işlemlerden (fiziksel ve/veya kimyasal) geçirildikten sonra yeni bir ürün haline getirilmesi anlamına gelmektedir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere;

Geri Dönüşüm; Ambalaj atıklarının bir üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya başka bir amaç için, organik geri dönüşüm dahil, enerji geri kazanımı hariç olmak üzere yeniden işlenmesidir.

Geri Kazanım; Ambalaj atıklarının, fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle bazı işlemlerden geçirilmek suretiyle geri dönüştürülmesini, yakılarak enerji elde edilmesini ifade etmektedir.

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM NEDEN ÖNEMLİDİR?

Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri kazanmak sureti ile doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. Bundan dolayı atıklara çöp olarak değil hammadde olarak bakmak gerekmektedir. Geri kazanım için yapılan her çalışma doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda atılmış doğru bir adımdır. Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Bozulan ekolojik dengenin yeniden teşekkülü çok zor bir işlem olup, bazen de imkansız olmaktadır. Bu nedenle ”geri dönüşüme “ büyük önem vermemiz gerekmektedir.

Geri kazanım malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; metal içecek kutularının geri kazanımı işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünde, bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir.

Geri kazanım uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve daha az enerji kullanılmış olur.

KAĞIT/KARTON AMBALAJIN GERİ KAZANIMI

Kağıt ve karton en çok kullanılan ambalaj malzemesi türüdür. Her yıl Türkiye’de 2,5 milyon ton, Dünya’da ise 300 milyon ton kağıt tüketilmektedir. Değerlendirilebilir nitelikli atıkların yarısından fazlasını kağıt ve karton oluşturmaktadır. Kağıdın hammaddesini selüloz adı verilen madde oluşturur. Selüloz son derece kıymetli bir madde olup kaynağı ormanlarımız ve özel yetiştirilen bitki türleridir. Kağıt ve karton atıkların sağlıklı bir şekilde geri kazanımını sağlamak için, diğer tüm atıklarda olduğu gibi, bu atıklarında temiz şekilde toplanması ve cinslerine göre ayrılması şarttır. Kağıt, öncelikle kağıt çamuru hazırlamak için, su içerisinde liflerine ayrılır. Eğer gerekirse içindeki lif olmayan yabancı maddeler için temizleme işlemine tutulur. Mürekkep ayırıcı olarak, sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılır. Daha sonra hazır olan kağıt lifleri, geri dönüşmüş kağıt üretiminde kullanılır. Kağıt/karton ambalaj atıklarının geri kazanımı ile tekrar kağıt-karton üretimi yapılabilmektedir.

Bir ton kağıt üretimi esnasında,

2,4 ton odun

440 ton su,

7600 kwh elektrik enerjisi gerekir.

Eğer kağıttan bir ton kağıt üretilirse,

1,2 ton kullanılmış kağıt

1,2 ton su,

2800 kwh elektrik enerjisi gerekir.

Örneğin, bir ton kağıt üretmek için 20 ila 50 ton su kullanımı gerektirirken, kullanılmış kağıttan kağıt üretim tesislerinde bir ton kağıt üretimi için sadece 5 ton su kullanmak yeterli olmaktadır.

1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri kazanıldığı ve kağıt üretiminde kullanıldığı takdirde;

17 adet yetişkin çam ağacının kesilmesine,

Hava kirliliğinin %74- 94 azalmasına,

Su kirliliğinin %35, Su kullanımının %58 oranında azalmasına,

Enerjide %20–50 arasında tasarruf yapılmasına neden olmaktadır.

Kağıt- karton imalatı sırasında hurda kağıt kullanılması halinde kağıdın bünyesinde bulunan bazı kimyevi maddelerde geri kazanıldığından ayrıca Kimyevi Madde Tasarrufu’da yapılmaktadır.

CAM AMBALAJIN GERİ KAZANIMI

Cam ambalaj bilinen en eski ambalaj maddelerinden biridir. Camın hammaddesi silisli kumdur. Cam silis kumunun çeşitli katkı maddeleri ile birlikte yüksek sıcaklıklarda eritilerek şekillendirilmesinden meydana gelir. Cam ambalajlar içine konulan ürünün görülebilmesi nedeni ile tercih edilen bir ambalaj çeşididir. Cam sise ve kavanozların önemli bir hammadde kaynağı kullanılmış cam sise ve kavanozlardan oluşmaktadır. Bu nedenle cam sise ve kavanozların geri kazanımına yardımcı olmak için cadde ve sokaklardaki cam kumbaraları kullanılmalıdır. Bu şekilde toplanan cam şişeler kırılır, yıkama ve öğütme işlemlerinden sonra cam fırınlarına yüklenir. Diğer taraftan çoğu kez kahverengi renkte olan depozitolu şişeler ise temizlenerek tekrar doldurulur. Camın geri dönüşümü ülkemizde çok uzun yıllardır yapılmakta olup yaklaşık her üç şişeden biri geri kazanılabilmektedir. Yeni cam ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş cam kullanılarak büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir. Ayrıca kırılan cam, beton katkısı ve cam asfalt olarak da kullanılmaktadır. Cam asfalta %30 civarında geri dönüşmüş cam katılmaktadır. Cam kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden %100 geri dönüşür. Geri dönüşmüş camı eritmek için gereken enerji, yeni cam şişe yapmak için gereken hammaddeyi eritmekten daha azdır. Bir şişe geri dönüşümden sağlanan enerji 100 wattlık bir ampulü 1 saat, bir bilgisayarı 25 dakika, bir televizyonu 20 dakika, bir çamaşır makinesini 10 dakika çalıştırmak için yeterlidir.

Camın Geri Kazanımı İle;

Hava kirliliğinde %20

Su tüketiminde %50

Enerji tüketiminde %25

Maden atığında %80 oranında tasarruf sağlanmaktadır.

Ayrıca cam; yapısında herhangi bir bozulma olmaması nedeni ile sonsuz bir döngü içerisinde olduğu gibi, dönüşen her 1 ton cam için’de 100 lt’lik petrol tasarrufu edilebilmektedir.

METAL AMBALAJIN GERİ KAZANIMI

Metal yeryüzü tabakasını oluşturan çeşitli minerallerin işlenerek saflaştırılması sonucunda üretilir. Metaller değişik element ve elementlerin bileşiminden oluşurlar ve bu elementlerin adı ile anılır. Ambalaj endüstrisinde en çok kullanılan metaller teneke ve alüminyumdur. Günlük hayatımızda sık olarak kullandığımız yağ tenekeleri, konserve kutuları ve meşrubat kutuları metal ambalajlara örnek olarak verilebilir. Atık alüminyum küçük parçacıklar halinde doğranır. Daha sonra bu parçalar büyük ocaklarda eritilerek, dökme alüminyum üretilir. Bu sayede atık alüminyum, saf alüminyum ile neredeyse aynı hale gelir ve üretimde kullanılabilir. Metallerin geri dönüştürülmesi ile her çeşit metal malzeme üretilebilir.

Alüminyumun Geri Kazanımı; Alüminyum malzemeler %100 geri kazanılabilir. 10 adet alüminyum içecek kutusu geri kazanıldığında, 100 kWh’lik bir lambanın 35 saatte veya bir TV’nin 30 saatte harcadığı elektrik enerjisi korunmuş olur.

Bir kilogram alüminyum kutu geri kazanıldığında;

8 kg boksit madeni

4 kg kimyasal madde

14 kWh elektrik enerjisi kullanımı korunmuş olur.

Alüminyumun Geri Kazanımı İle;

Hava kirliliğinde %90

Su kirliliğinde %97

Enerjide %94

Baca gazı kirletici emisyonunda %99 oranında azalma sağlanmasına neden olmaktadır.

Demir Çelik Geri Kazanımı; Türkiye’de yılda 3,5 milyon ton çelik üretilir.

Demir çelik geri kazanılıp, kullanılmış demir çelikten demir çelik üretildiğinde;

Enerjiden %74’lük bir tasarruf

Hammaddeden %90’lık bir tasarruf

Su tüketiminde %40’lık bir tasarruf

Su kirliliğinde %76’lık bir azalma

Hava kirliliğinde %86’lık bir azalma

Maden atıklarında %97’lik bir azalma sağlanır.

PLASTİK AMBALAJIN GERİ KAZANIMI

Plastikler, petrol veya petrol türevlerinden elde edilir. Plastik ambalajlar son derece hafif ve kolay sekil verilebilme özelliklerinden ötürü giderek daha yaygın şekilde kullanılmaktadır. Plastik ambalajların değişik türleri vardır. Bu türlerin baslıcalar PET (Polietilentetraftalat), PVC (Polivinilklorür), PP (Polipropilen), PS (Polistren) ve PE (Polietilen) dir. Bu isimler, ambalajların değişik kimyasal yapılarından kaynaklanmaktadır.

Polietilen (PE): Evlerimizde en çok kullandığımız plastik türüdür. Çamaşır suyu, deterjan, şampuan şişeleri, motor yağı şişeleri, yer tuğlası, mobilya, alışveriş sepetleri, köpek evleri, stadyum bankları, posta kutuları, drenaj malzemeleri, hayvan pensleri, süt şişesi taşıyıcıları, plastik kesicileri, trafik işaretleri, golf torbaları, paletler, banyo koltuğu, bitki kabı, çöp torbaları gibi birçok kullanım alanı vardır.

Polivinilklorür (PVC): Su ve sıvı deterjanların, bazı kimyasal maddelerin, sağlık ve kozmetik ürünlerinin ambalajlarında kullanılır. Kullanılmış PVC ambalajlarından kirli su boruları, marley ve çeşitli dolgu malzemeleri üretilir.

Polipropilen (PP): Polipropilenden deterjan kutularının kapakları, margarin kapları gibi ambalaj malzemeleri üretilir. Ayrıca dayanıklı olması ve geri dönüştürülebilirliği nedeniyle otomotiv sektöründe de önemli bir kullanım alanı bulmaktadır.

Polistren (PS): Evlerden kaynaklanan ambalaj atıkları içerisinde en az rastlanan ambalaj türüdür. Yoğurt ve margarin kaplarında yoğun olarak kullanılan polistrenin geri kazanımı, PE ve PP de olduğu gibi yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Geri kazanılmış PE’den termometreler, ışık değiştirme levhaları, yalıtım malzemesi, yumurta kartonları, menfezler, masa tepsileri, cetvel, plaka çerçeve malzemeleri üretilmektedir.

Polietilentetraftalat (PET): PET genellikle su, meşrubat ve yağ şişelerinin ambalajlanmasında kullanılır. Hafif ve dayanıklı olması nedeniyle kullanım alanı giderek genişlemektedir. Atık PETler, sentetik elyaf ve dolgu malzemesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca halı tabanları, uyku torbaları, giysilerdeki yalıtım maddesi, oto parçaları, boya fırçaları, can kurtarma yastıkları, torbalar, posta kutuları, piknik masaları, çitler, yürüyüş botları, çift bölmeli kovalar, laser toner kartuşu, kayışlar ve geotekstiller gibi malzemeler üretilmektedir.

Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre ayrılarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar, kırma makinelerinde kırılıp küçük parçalara ayrılır. İsletmeler bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, orijinal hammadde ile karıştırarak üretim prosesinde kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde olarak da kullanabilir.

Plastik Geri Kazanımı İle; 25 adet geri kazanılmış içecek şişesinden bir plastik mont, 1050 adet geri kazanılmış plastik tepsiden 6 kişilik bir oturma grubu elde edilirken, 2.5 litrelik bir plastik şişe geri kazanılıp üretimde kullanılırsa 6 saatlik 60 watt’lık elektrik enerjisi tasarruf etmek mümkündür. 25 adet iki litrelik içecek şişesi geri kazanılsa bu maddeden bir plastik süveter ve 35 adet 2,5 litrelik kullanılmış PET şişesinden bir uyku tulumu yapmak mümkündür.

KOMPOZİT AMBALAJIN GERİ KAZANIMI

Bu ambalaj türü süt, meyve suyu gibi içeceklerin ambalajlanmasında kullanılır. Kompozit ambalaj malzemeleri en az iki farklı malzemenin tam yüzeylerinin birleştirilmesi ile elde edilir. Farklı malzemelerin birlikte kullanımındaki amaç dayanıklılığı arttırmak, esnekliği arttırmak ve malzemelerin kendilerine özgü özelliklerini birleştirmektir.  Bu tür içecek kartonlarının atıkları küçük parçalara ayrılır ve yüksek ısıda baskıya dayanıklı levhalar haline getirilir. Geri dönüşüm işlemi sonucunda bu levhalardan masa, sandalye ve dolap gibi mobilyalar üretilebilir veya bunları inşaat sanayinde yardımcı malzeme olarak kullanmak mümkündür. Farklı kompozit bileşenleri aşağıda verilmiştir.

Plastik-Alüminyum kompozit ambalajlar

Karton-Polietilen kompozit ambalajlar

Kâğıt-Polietilen kompozit ambalajlar

Plastik-Kâğıt-Alüminyum kompozit ambalajlar

Kâğıt-Alüminyum kompozit ambalajlar

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Ø Gelişi güzel doğaya bıraktığımız; bir cam şişe 4000 yıl, metaller 10–100 yıl, plastikler 1000 yıl, sigara filtresi 2 yıl, çiklet ise 5 yıl süre ile yok olmaktadır.

Ø Dünyada yılda 80 milyon ton plastik kullanılmaktadır.

Ø Kullanılmış kağıtlar çöpe atıldığı zaman 3 ay ila 5 yıl içinde bozunmaktadır.

Ø Bir cam kumbarasına 3000 şişe atılabilmektedir.

Ø Piller ise; çöpe atıldığı takdirde içindeki kimyasal maddeleri toprağa ve suya karışması nedeni ile insanlara zehir olarak geri dönmektedir.

Ø Şarj edilemeyen piller şarj edilmek istendiğinde patlamaktadır.

ØLavaboya dökülen 1 litre kızartmalık atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir.

ØYeraltı sularının kirlenmesinde lavabolardan dökülen kızartmalık yağların %25 etkisi olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Ø Kızartmalık atık yağların biyodizel üretiminde kullanılarak geri kazanımı sağlanmaktadır.