Basında Biz
Tüdam'ın Çalıştayında Ambalaj Atıkları Yönetmeliği ve Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar Tartışıldı

"Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"nin tüm yönleri ile tartışıldığı bu Tüdam'ın çalıştayında, katılımcıların bilgilerinin paylaşmasına olanak sağlandı.
 

 İki gün süren  çalıştaya T.C. Çevre  Orman Bakanlığı’nı  temsilen Ambalaj  Atıkları Şube  Müdürü Emine  AYDINOĞLU ile  birlikte Cem Ferda  TUNCER, Aylin  ÇİÇEK ve Zeki  TERZİOĞLU,  Kadıköy  Belediyesi’ni  temsilen Aynur  Şule YARDIM,  Bursa- Gürsu  Belediyesi’ni  temsilen Sermet  YENİDÜNYA, Çevko  Vakfını temsilen; Mete İMER, Cezmi NEYİM, Alphan ERÖZTÜRK ve Baran ERDOĞAN, Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfını temsilen, Erdal SÜKAN, Ambalaj Sanayicileri Derneği'ni temsilen Salih ZEKİ ÖCAL, İlkay KIRAN Oluklu Mukavva Üreticilerini temsilen Hakkı YÜCESOY Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'ni temsilen Rifat K.ÖZTAfiKIN Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nı temsilen Talat YÜKSEL, Piyasaya Sürenleri temsilen: Tarık KAPU (Arçelik), Ali SINIKSARAN(Aroma), Arzu KIZILKAYA (Zorlu Holding) TAT Lisansına sahip firmaları temsilen; Ekrem DEMİRCİOĞLU, Ömer BENLİ, Ertunga ARDENİZ, Ahmet TAfiÇI, Sezai HACILAR, Vedat KILIÇ, Ekber ÇAVUŞOĞ LU, Cengiz ULUS, Nüzhet YEfiİLKAYA, Mustafa GÜLÇEK, Ergin ERDİNÇ, Serkan SEPİN, Okan GÜNAY, Şeref BÜLBÜL, Nuray ÖNÜTER katıldı. Modorotörlüğünü Akın Paksoy’un yaptığı çalıştayda önceden belirlenmiş olan gündemle ilgili ön bilgiler verildikten sonra gruplar halinde konular ele alındı. Emin Aydınoğlu grup çalışmalarından önce genel durum hakkında bakanlığın görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Bakanlığı temsilen çalıştaya katılan Cem Ferda Tuncer geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili Fransa’da yapılan incelemelere ilişkin sunum gerçekleştirdi Ferda Tuncer’in sunumundan sonra grup çalışmalarına geçildi. Birinci periyotta yönetmelikteki ambalaj atıklarının tanımlar bölümü ve sanayi ve evsel kaynaklı ambalaj atıklarının ayrı toplanması incelendi. İkinci periyotta finansman sorunu ele alınarak; Yurtdışı uygulamaları, Türkiye'deki uygulama ve piyasaya sürenlerin gerçek maliyetleri karşılaması için kullanılması gereken araçlar ele alındı. Üçüncü periyotta yerel yönetimlerle ilgili problemler ele alınarak yapılan sözleşmelerdeki sorunlar, bölgesel atık envanteri konuları incelendi. Dördüncü periyotta Ambalaj Komisyonu'nun ne şekilde oluşturalabileceği tartışıldı. Her periyodu takiben grup sözcüleri gruplarda konuşulanları özetledi ve çalıştayın son iki saatinde tüm gruplar bir araya gelerek çalıştayı sona erdirdiler.

Çalıştay sonucunda özetle şu konularda genel mutabakat sağlandı.

1- İlk defa 2 gün süre ile tertip edilmiş olan bu çalıştay'ın yönetmeliğin her kesimi için çok faydalı olduğu ve2009 yılında da bu tip çalışmaların sık sık yapılmasının çok yararlı olacağı;

2- Ambalaj Atıkları Yönetmeliği'nin tanımlar bölümünü içeren 4. maddesinin (b) fıkrasında net olarak tarif edilen"Ambalaj Atıkları" dışında bırakılan üretim firelerinin yönetim planından ve sistemden tamamen çıkarılması;

3- Belediyeler ile TAT lisansına sahip firmalar arasında yapılmakta olan sözleşmenin tek tip olması ve yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeni ile süresinin en az üç (3) veya beş (5) yıl olması,

4 - Belediye sözleşmeleri şeffaf ve rekabete uygun olmalı, sözleşme yapacak TAT’ların teknik kapasiteleri ve toplama yapılacak olan mesafeye uzaklıkları mutlaka dikkate alınmalı. Evsel ambalaj atıklarının etkin bir şekilde toplanabilmesi için bölgesel atık envanterinin tespit edilmesi ve o bölgede çalışacak firma veya firmaların tespitinde konut sayısının göz önünde bulundurulması,

5- Kaynakta ayrı toplamanın en önemli maliyetinin nakliye olması nedeni ile belediyelerin çalışacağı firma ve/veya firmaların tespitinde kendi bölgelerinde tesisi olan TAT lisanslı firmaları dikkate almaları, sözleşme yapılırken atık miktarı, tesisi kapasitesi, konut sayısı, tesisin uzaklığına dikkat edilmesi gerektiği, aynı zamanda lisans verilmesi aşamasında planda belirlenen konut sayısının mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır.

6- Belediyelerin lisanslı firma ile olan sözleşmeleri veya Yönetim Planlarını, bakanlığın uygun görüşü olmadan değiştirememesi ve iptal edememesi, 

7- İptali istenen sözleşme veya yönetim planı ile ilgili olarak haklı sebep gösterecek ikaz ve denetim tutanaklarının geliştirilmesi,

8- Bakanlığın yoğunluğu dikkate alınarak TAT lisanslarının süresiz olması, denetimlerinin İl Çevre Orman Müdürlükleri tarafından daha sık yapılması,

9- Piyasaya sürenlerin kayıt altına alınabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,

10- Belediyelerin ambalaj atığı üreticisi olarak tarif edilen birimlerde çıkan ambalaj atıklarını biriktirecekleri kapı konteynırlarını temin ettirmelerine,

11- Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Toplama- Ayırma sistemine verilecek teşvik tedbirleri ile ilgili olarak tarafların talebi olması halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 29. Maddesi’nin 1. bendine istinaden Hazine Müsteşarlığı'na görüş bildirmesi, 

12- 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 29. Maddesi 2 numaralı bendindeki tanımlar bölümüne taraşarın talebi halinde; "Ambalaj atığı toplama ve ayırma işi" (TAT) ile geri dönüşebilen maddeleri kullanarak üretim yapan GDT'lerin de "Arıtma Tesisi" gibi mütalaa edilmesi gerektiği konusunda enerji indiriminden istifade edebilmesi için gerekli girişimlerin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması,

13- Ambalaj Komisyonu ile ilgili görüş ve önerilerin taraşar tarafından en kısa süre içinde Çevre ve Orman Bakanlığı’na bildirilmesi ve Yönetmeliğin asıl amacının temiz ve sağlıklı bir çevre olması nedeni ile ticari ve endüstriyel atıklarda yönetmelik öncesi oluşan sistemin rasyonel olduğu, asıl amacın vahşi toplamanın ve evlerde çıkan ambalaj atığının toplanmasının arttırılması konusunda fikir birliğine varıldı. Toplantı ya katılan TÜDAM üyesi TAT lisanslı firmalar, Ambalaj Atıkları tarifinde ticari malların ayrımı yapıldığı takdirde hangi belediye sınırları olursa olsun bu malları almakla lisanslı tüm TAT'çıların hak sahibi olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu rekabetin ticari mallarda kaliteyi arttırıcı rolünün üzerinde duruldu. Sonuç olarak; "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"nin tüm yönleri ile tartışıldığı bu çalıştayın, katılımcıların tüm bilgileri paylaşmasına olanak sağladığı, bu nedenle 2009 yılı içersinde' de belirli periyotlarda tekrar edilmesinin faydalı olacağı konusunda fikir birliğine varılarak çalıştaya son verildi.